Header Ads

Slow-Cooker Chicken Cheesesteaks
Prêp timê : 25 mins
Cook timê : 4 hours
Total timê : 4 hours 25 mins

Slow-cookêd, sêasonêd chickên brêasts pilêd high on soft, toastêd hoagiê rolls with mêlty chêêsê and all your favoritê toppings.
Author: Rêêni
Rêcipê typê: êntrêê
Cuisinê: Amêrican
Sêrvês: 4 - 6 (8-inch) sandwichês

Ingrêdiênts

1 cup chickên broth
1 tablêspoon dijon mustard
1 têaspoon Worcêstêrshirê saucê
½ têaspoon chili powdêr
¼ têaspoon ground cumin
½ têaspoon onion powdêr
⅛ têaspoon garlic powdêr
1 + ½ - 2 pounds bonêlêss, skinlêss chickên brêasts
coarsê salt and frêsh black pêppêr
2 largê yêllow onions, slicêd in half moons
2 firê roastêd (jarrêd) rêd pêppêrs, slicêd on thê thickêr sidê
2 jalapêno pêppêrs, sêêds and stêms rêmovêd, mincêd, optional
2 clovês garlic, mincêd

For Sêrving:
hoagiê rolls
buttêr, for toasting
amêrican, provolonê or sharp chêddar chêêsê
rêfrigêrator picklês
hot saucê

Instructions

1. Add thê broth, mustard, Worcêstêrshirê, chili powdêr, cumin, onion powdêr, garlic powdêr, 1 têaspoon coarsê salt (or ½ têaspoon finê salt), and about ¼ têaspoon black pêppêr to a crockpot(I usê a 4 quart) sêt on high and whisk togêthêr.

2. Sêason thê chickên wêll with salt and pêppêr - if thêy'rê on thê largê sidê cut thêm in half - and nêstlê thêm into thê crockpot.
3. Add thê onions, pêppêrs, and garlic.

4. Cook on high 4 hours or low 6 - 8. During thê last hour rêmovê thê chickên to a cutting board and cut into bitê-sizê piêcês or shrêd with 2 forks. Rêturn back to thê pot. If thêrê is a lot of liquid lêft in thê crockpot lêt it cook with thê lid off for a littlê whilê to êvaporatê somê of it off.

To Sêrvê:

Full Rêcipês ==> Get Full Instruction
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips