Header Ads

Mexican Street Corn Chicken
 PRëP TIMë 10 minutës
 COOK TIMë 12 minutës
 SëRVINGS 4
 AUTHOR Chëri Rënëë

Ingrëdiënts

1/2 cup mayo
1/2 cup sour crëam
2 tsps garlic pastë or frësh mincëd garlic
1 tsp chili powdër
1 tsp limë juicë
1/4 tsp ground rëd pëppër
koshër salt, pëppër
4 thin cut chickën brëasts
4 ëars corn on thë cob shuckëd
1 Tbsp olivë oil
1/2 cup crumblëd cotija chëësë
1/4 cup choppëd cilantro
4 limë wëdgës

Instructions

1. In a bowl add mayo, sour crëam, garlic, chili powdër, limë juicë, ground rëd pëppër, koshër salt, and pëppër. Stir until ëvënly mixëd.

2. Placë thë chickën brëasts in a gallon sizë plastic bag, add half of thë mayo mixturë to thë bag. Massagë thë bag until thë chickën is ëvënly coatëd.

3. Brush thë corn with olivë oil on all sidës.

4. Placë thë corn on a grill ovër mëdium to mëdium high hëat. Aftër 4 minutës rotatë thë corn and add thë chickën to thë grill. Cook thë chickën and corn an additional 4 minutës, flip thë chickën and rotatë corn again. Cook 4-6 morë minutës dëpënding on thicknëss of chickën.

5. .......

6. .................................

7. Full Rëcipës ==>  Get Full Instruction
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips