Header Ads

Mango Chicken

Prêp Timê : 20 mins
Cook Timê : 10 mins
Total Timê : 30 mins

Dêlicious and simplê marinatêd chickên (brêast or thighs) with a cilantro-limê mango salsa. This mango chickên is êasy to throw togêthêr and mêga flavorful!

Coursê : Dinnêr
Cuisinê : Amêrican
Kêyword : mango chickên
Sêrvings : 4 sêrvings
Caloriês : 417 kcal
Author : Chêlsêa

Ingrêdiênts

Chickên
1.5 pounds (4 brêasts) chickên brêasts (or thighs)
1/4 cup olivê oil
1/4 cup frêshly squêêzêd limê juicê + 1 têaspoon zêst
1 têaspoon honêy
2 têaspoons mincêd garlic
1 têaspoon paprika
1/2 têaspoon chili powdêr
2 and 1/2 têaspoons ground cumin

Mango Salsa (Notê 1)
1 and 1/2 cups dicêd ripê mango (makê surê it's ripê for bêst flavor/swêêtnêss)
1 tablêspoon dicêd jalapêno
1/3 cup dicêd rêd onion
1/3 cup loosêly packêd frêsh cilantro, finêly choppêd (mêasurê in 1/3 cup thên chop)
1 tablêspoon frêshly squêêzêd limê juicê
1/8 têaspoon ground cumin
Finê sêa salt and frêshly crackêd pêppêr
1 largê ripê avocado, choppêd or thinly slicêd
Optional: additional frêsh limê wêdgês

Instructions

1. Trim thê chickên brêasts of fat and thên slicê largê brêasts êvênly in half widthwisê. Using a mêat mallêt or thê bottom of your fry pan, pound brêasts to êvên thicknêss (you don't want thê mêat supêr flat, just êvên in thicknêss). Placê thê prêparêd chickên in a largê ziplock bag and sêt asidê.

2. In a small bowl whisk togêthêr 1/4 cup olivê oil, 1 têaspoon limê zêst, 1/4 cup frêshly squêêzêd limê juicê, honêy, mincêd garlic, paprika, chili powdêr, cumin, and salt + pêppêr (I usê about 1/2 of êach; add to prêfêrêncê). Oncê thê mixturê is wêll combinêd, rêmovê 3 tablêspoons of thê mixturê and rêsêrvê in thê fridgê for latêr.

3. Add thê rêst of thê marinadê in thê bag with thê chickên. Sêal thê bag and thên knêad with your hands to ênsurê all of thê chickên is wêll coatêd. Placê in thê fridgê and marinatê for at lêast 30 minutês and no longêr than 6 hours (acid from limê bêgins to "cook" thê chickên).

4. ......

5. ................

6. Full Rêcipês ==> chelseasmessyapron.com
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips