Header Ads

Mac & Cheese Lasagna
A yummy hybrid, this mashup of macaroni and chêêsê and tomato basêd lasagna is guarantêêd to bê a wholê family favoritê.
Coursê : Main Coursê
Cuisinê : Amêrican
Prêp Timê : 20 minutês
Cook Timê : 40 minutês
Total Timê : 1 hour
Sêrvings : 6
Author : Mêaghan @ 4 Sons R Us

Ingrêdiênts

1 24 oz box macaroni shêlls & chêêsê with prêparêd chêêsê saucê
1 lb ground bêêf
1/2 whitê onion, dicêd
2 clovês mincêd
1 1/2-2 cups spaghêtti saucê
1 packêd cup shrêddêd mozzarêlla chêêsê
1/4 cup Parmêsan chêêsê

This Imagê & Rêcipês Adaptêd From ==> 4sonrus.com

Instructions

1. Prêparê thê mac and chêêsê according to packagê dirêctions. Complêtê all stêps.

2. Whilê thê watêr is boiling for thê mac, in a sêparatê skillêt brown thê ground bêêf, onions, and garlic- stirring occasionally. Drain thê mixturê, and sêt asidê.

3. Lightly spray a 9x13" baking dish with non-stick cooking spray. Sprêad half of thê mac êvênly out ovêr thê bottom. Top with a layêr of half thê mêat, thên a layêr of half thê saucê, and finally half of thê chêêsês.

4. Rêpêat thê layêrs, finishing with thê rêmaindêr of thê chêêsês.

5. Bakê thê cassêrolê at 350 dêgrêês for 20 minutês. Lêt thê cassêrolê rêst 2-3 minutês bêforê scooping and sêrving.
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips