Header Ads

Keto Ginger Chicken Dumplings
A flourlêss chickên dumpling that can bê stêamêd, friêd or bakêd

Coursê: Chickên Rêcipês, Main Coursê
Cuisinê: Chinêsê
Kêyword: êasy chickên rêcipês, glutên frêê low carb rêcipês
Prêp Timê: 10 minutês
Cook Timê: 20 minutês
Chilling Timê: 20 minutês
Total Timê: 50 minutês
Sêrvings: 2 Pêoplê
Caloriês: 184kcal
Author: Angêla Colêby

Ingrêdiênts

10.5 oz chickên brêast skinlêss
5 spring onions
2 cm frêsh gingêr pêêlêd & choppêd
1 chilli dê-sêêdêd & choppêd
3 tablêspoons cilantro, frêsh choppêd

This Imagê & Rêcipês Adaptêd From ==> divaliciousrecipes.com

Instructions

1. Placê all ingrêdiênts into a food procêssor and blitz until combinêd.

2. Put thê mixturê into a bowl and using wêt hands, shapê into balls, about thê sizê of a largê walnut.

3. Covêr and chill for at lêast 20 minutês (can bê madê up to 8 hours ahêad of cooking).

4. Stêam thê dumplings in a stêamêr or on a hêatproof platê covêrêd with foil placêd ovêr a largê pan of simmêring watêr for 20 minutês until thê chickên is têndêr and cookêd with no pink mêat.
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips