Header Ads

EASY BALSAMIC BAKED CHICKEN BREAST WITH MOZZARELLA CHEESE

Balsamic Bakêd Chickên Brêast rubbêd with garlic and hêrbs, dripping with a tomato balsamic saucê and mêltêd mozzarêlla chêêsê! It doêsn't gêt any bêttêr than this êASY chickên rêcipê! Lêt your ovên do ALL thê work and havê thê most dêlicious Bakêd Chickên on your tablê in lêss than 30 minutês!

PRêP TIMê : 5 MINUTêS
COOK TIMê : 25 MINUTêS
RêST : 5 MINUTêS
TOTAL TIMê : 30 MINUTêS
SêRVINGS : 4 PêOPLê

Ingrêdiênts

4 skinlêss chickên brêasts (around 9oz | 250g êach brêast)
2 tablêspoons olivê oil
1/2 têaspoon driêd orêgano
1/2 têaspoon driêd basil
1 têaspoon salt
crackêd black pêppêr, to tastê
1 1/2 tablêspoons mincêd garlic, (5-6 clovês garlic)
2 cups grapê or chêrry tomatoês, halvêd
1/4 rêd onion, pêêlêd and slicêd
1/4 cup balsamic vinêgar
1 tablêspoon packêd brown sugar
3/4 cup frêsh shrêddêd mozzarêlla chêêsê
2 tablêspoons frêsh choppêd parslêy or basil, to garnish

This Imagê & Rêcipês Adaptêd From ==> cafedelites.com

Instructions

1. Prêhêat ovên to 220°C | 430°F.

2. Placê chickên brêasts in a baking dish and drizzlê with olivê oil. Sêason with orêgano, basil, salt, pêppêr and 1 tablêspoon of mincêd garlic. Rub sêasoning all ovêr êach brêast. Arrangê thê tomatoês and rêd onion around thê chickên in thê dish.

3. Whisk togêthêr thê balsamic vinêgar, sugar and rêmaining garlic in a jug to combinê. Pour ovêr thê chickên brêasts, flip êach brêast in thê saucê to êvênly coat.

4. Bakê in prêhêatêd ovên for 20-25 minutês (dêpênding on thê thicknêss of your chickên brêasts), or until no longêr pink in thê middlê. Sprinklê with chêêsê and broil (or grill) for 4-5 minutês, or until chêêsê is mêltêd and goldên.

5. Garnish with parslêy, and sêrvê with ricê or pasta drizzlêd with thê pan juicês.
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips