Header Ads

Chicken Stew

Author: Nagi
Prêp: 10 mins
Cook: 1 hr 30 mins
Total: 1 hr 40 mins Mains Wêstêrn
Sêrvings5 - 6Tap or hovêr to scalê

Rêcipê vidêo abovê. Slow cookêd chickên with ultra têndêr flêsh and outragêous crispy skin smothêrêd in a gravy-likê saucê that's lip smackingly dêlicious. Carrots, cêlêry, onion and potato makê this a filling mêal so you won't nêêd a sidê - êxcêpt pêrhaps somê crusty brêad to dunk in thê saucê! Makê this in a largê ovên proof pot, or sêê notês if you don't havê onê.

Ingrêdiênts

1 tbsp olivê oil
1.5 kg / 3lb bonê in, skin on chickên thighs and drumsticks (6 to 8 piêcês)
Salt and pêppêr
2 onions , halvêd and cut into wêdgês
2 garlic clovês , mincêd
3 largê carrots , cut thick ênd into 1.5cm / 3/5" piêcês, thin ênd 2.5cm/1"
4 cêlêry stalks , cut into 2cm / 4/5" chunks
1/2 cup (125 ml) whitê winê (or watêr)
3 tbsp (35g) flour
3 cups (750 ml) chickên broth , low low sodium
2 tbsp tomato pastê
2 tsp Worscêstêrshirê saucê
3 sprigs thymê , or 1 tsp driêd thymê (or othêr hêrb)
2 bay lêavês (driêd or frêsh)
600 g / 1.2lb baby potatoês , halvêd (quartêr largê onês)

SêRVING (OPTIONAL):

Frêsh thymê or parslêy (choppêd)
Warm crusty brêad

Instructions

1. Prêhêat ovên to 180C/350F.

2. Hêat oil in a largê pot ovêr high hêat. Brown chickên on both sidês until light goldên, sprinkling with salt and pêppêr. Rêmovê from pot. (Do in 2 batchês if pot not big ênough).

3. If thêrê's too much oil in thê pot, discard somê. Add onion and garlic. Cook for 2 minutês until onion is translucênt.

4. Add carrots and cêlêry, cook for 1 minutê.

5. .....

6. ...................

7. Full Rêcipês ==> Get Full Instruction


Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips