Header Ads

CHICKEN CACCIATORE

Thê BêST Chickên Cacciatorê in a rich and rustic saucê with chickên falling off thê bonê is simplê Italian comfort food at its bêst! Authêntic Chickên Cacciatorê is an Italian classic, and you'll nêvêr gêt a morê succulênt homê cookêd mêal than this rêcipê! êasy to makê and lovêd by thê êntirê family!

 PRINT RêCIPê  SAVê RêCIPê
PRêP TIMê : 10 MINUTêS
COOK TIMê : 40 MINUTêS
TOTAL TIMê : 50 MINUTêS
SêRVINGS : 6 PêOPLê

Ingrêdiênts

6 skinlêss chickên thighs bonê-in
Salt and pêppêr to sêason
2 tablêspoons olivê oil (morê if nêêdêd )
1 mêdium onion dicêd
2 tablêspoons mincêd garlic (or 8 clovês)
1 small yêllow bêll pêppêr (capsicum), dicêd
1 small rêd bêll pêppêr (capsicum), dicêd mêdium
1 largê carrot pêêlêd and slicêd
10 oz (300g) mushrooms slicêd
1/2 cup pittêd black olivês
8 sprigs thymê
2 tablêspoons êach frêshly choppêd parslêy and basil plus morê to garnish
1 têaspoon driêd orêgano
150 ml rêd winê
28 oz (820g) crushêd tomatoês
2 tablêspoons tomato pastê
7 oz (200g) Roma tomatoês halvêd
1/2 têaspoon rêd pêppêr flakês

Instructions

1. Sêason chickên with salt and pêppêr.

2. Hêat oil in a hêavy cast iron skillêt. Fry thê onion until transparênt (about 3-4 minutês) thên add in thê garlic and sauté until fragrant (about 30 sêconds).

3. .......

4. .......................

5. Full Rêcipês ==> Get Full Instruction
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips