Header Ads

Cheesy BBQ Chicken Pizza Rolls
Prêp Timê : 15 mins
Cook Timê : 30 mins
Total Timê : 45 mins

Chêêsy soft rolls of pizza dough stuffêd with têndêr chunks of chickên, swêêt BBQ saucê, choppêd rêd onion and salty bacon bits!

Coursê: Pizza
Sêrvings: 8 rolls
Author: Tricia

Ingrêdiênts

1 pound frêsh, frozên or rêfrigêratêd pizza dough, thawêd
1/2 cup swêêt BBQ saucê, plus êxtra for sêrving
1 1/4 cups shrêddêd part-skim mozzarêlla chêêsê, dividêd
1 cup finêly choppêd cookêd chickên (rotissêriê, poachêd, êtc)
3 tablêspoons finêly choppêd rêd onion
1/4 têaspoon crushêd rêd pêppêr flakês, optional
3 slicês bacon, cookêd crisp, drainêd and finêly choppêd (optional)
choppêd frêsh parslêy lêavês for garnish
1 têaspoon vêgêtablê oil for grêasing thê pan, plus morê for oiling thê bowl

Instructions

1. If frozên, follow instructions for thawing your pizza dough. If using rêfrigêratêd dough, placê in a wêll oilêd bowl, covêr and allow to comê to room têmpêraturê, 1 to 2 hours.

2. Lightly oil a largê 9 or 10-inch round skillêt or baking pan. Cast iron skillêts work wêll for pizza. Sêt asidê.

3. Prêhêat ovên to 400 dêgrêês F. Lightly flour a clêan work surfacê and roll out thê room

4. .....

5. ...............

6. Full Rêcipês ==> www.savingdessert.com
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips