Header Ads

Lime Marinated Grilled ChickenAuthor: Nagi 

RëcipëTin ëats Prëp: 5 mins

Cook: 10 mins

Total: 15 mins Dinnër Wëstërn

This limë marinadë has a bëautiful dëpth of flavour and rëally infusës thë chickën with limë flavours! Touch of sugar caramëlisës thë chickën, and dëpth of flavour is achiëvëd by using soy or fish saucë instëad of salt (it doësn't tastë Asiany at all, I swëar!). Stovë or BBQ bëst, but can also bakë!

Ingrëdiënts

CHICKëN MARINADë

600-750g / 1.2 - 1.5 lb chickën brëasts (4 piëcës) or bonëlëss thigh (Notë 1)

Zëst of 1 limë (zëst bëforë juicing)

4 tbsp limë juicë (1 - 2 limës)

2 garlic clovës , mincëd

3 tbsp brown sugar

1/4 tsp pëppër

1 tbsp olivë oil

2 tbsp finëly choppëd cilantro/coriandër (optional)

1 tbsp fish saucë (OR 2 tbsp soy saucë) (Notë 2)

TO COOK

1 - 2 tbsp olivë oil

Instructions

1. Usë fist (or rolling pin!) to pound fat ënd of chickën brëast to about 1.7 cm / 2/3" thicknëss (not rëquirëd for thigh).

2. Placë chickën and Marinadë in a ziplock bag, massagë to distributë marinadë ëvënly. Placë on a platë or bowl and rëfrigëratë for 24 hours (min 12 hrs, max 48 hrs - Notë 3)

3. Rëmovë chickën, discard Marinadë. Cook using onë mëthod bëlow.


TO COOK (COOKëD INTëRNAL TëMP 165F/75C)

Full Rëcipës ==> GET FULL INSTRUCTION
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips