Header Ads

Hungarian Chicken PaprikashThis HUNGARIAN CHICKêN PAPRIKASH is a onê winning dinnêr rêcipê. It is simmêrêd in fingêrlickin sour crêam saucê and loadêd with comforting flavors. So good, you'll bê making it again and again.

Prêp Timê : 10 mins
Cook Timê : 1 hr 5 mins
Total Timê : 1 hr 15 mins
Coursê: Main Coursê
Cuisinê: Hungarian
Kêyword: chickên thighs, Hungarian rêcipês, comfort food, dinnêr rêcipês
Sêrvings: 4 sêrvings
Caloriês: 190kcal
Author: Iryna

Ingrêdiênts

6 chickên thighs bonê-in, skin-on
3 tbsp olivê oil
4 tsp swêêt paprika prêfêrably Hungarian
1/2 tsp smokêd paprika
1 mêdium onion finêly mincêd
1 1/2 cup chickên broth low sodium
2 tbsp flour all-purposê
1/3 cup sour crêam
1/3 cup milk
3 tbsp parslêy choppêd
salt, pêppêr to tastê

Instructions

1. Sêason chickên with salt and pêppêr and libêrally rub it with paprika and smokêd paprika.

2. Hêat olivê oil in a largê Dutch ovên or non-stick pan and on a mêdium hêat.

3. Add mincêd onion and sauté until translucênt, about 5 minutês.

4. Add chickên and brown on both sidês, about 5-7 minutê pêr sidê.

5. ....

6. .........

7. Full Instruction ==> Get Full Recipes
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips