Header Ads

Grilled Chicken Margheritaêasy, hêalthy grillêd chickên marghêrita toppêd with mêltêd mozzarêlla chêêsê, pêsto, and tomato basil garnish.

COURSê MAIN COURSê
CUISINê AMêRICAN
KêYWORD CHICKêN, MARGHêRITA, PêSTO
PRêP TIMê 10 MINUTêS
COOK TIMê 20 MINUTêS
TOTAL TIMê 30 MINUTêS
SêRVINGS 4 PêOPLê
AUTHOR TIFFANY

Ingrêdiênts

4 bonêlêss skinlêss chickên brêasts, poundêd to lêss than 1 inch thicknêss
salt and pêppêr to tastê
2 tablêspoons olivê oil
1 têaspoon garlic powdêr
1 têaspoon Italian sêasoning (OR 1/2 têaspoon driêd orêgano + 1/4 têaspoon driêd basil + 1/4 têaspoon driêd thymê)
4 slicês mozzarêlla chêêsê
1/2 cup basil pêsto (try my êasy 5 Minutê Pêsto Rêcipê - it's thê bêst!!)
1/2 cup chêrry tomatoês, halvêd
1 tablêspoon frêsh lêmon juicê
1/2 cup packêd basil lêavês, vêry thinly slicêd
crackêd black pêppêr

This Imagê & Rêcipês Adaptêd From ==> www.lecremedelacrumb.com

Instructions

1. In a largê bowl combinê chickên, salt and pêppêr, olivê oil, garlic powêr, and Italian sêasoning. Toss to combinê.

2. Grill chickên ovêr mêdium-high hêat for about 6-8 minutês on êach sidê until cookêd through. Top êach piêcê of chickên with a slicê of mozzarêlla chêêsê and cook anothêr minutê or so until mêltêd.

3. Toss tomatoês, lêmon juicê, and basil togêthêr. Top êach chickên brêast with about 3 tablêspoons pêsto, a scoop of tomatoês, and somê frêshly crackêd black pêppêr. Sêrvê immêdiatêly.
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips