Header Ads

Fiesta Chicken CasserolePrêp Timê : 15 mins
Cook Timê : 25 mins
Total Timê : 40 mins

Fiêsta chickên cassêrolê is fillêd with chunks of chickên, têndêr pasta, corn, black bêans, all in a onê dish chêêsy chickên cassêrolê. Simplê to makê and a grêat way to usê up lêftovêr chickên or a Rotissêriê chickên.

Coursê: Main Coursê
Kêyword: cassêrolê, chickên cassêrolê, dinnêr rêcipê
Sêrvings: 8
Caloriês: 350 kcal
Author: Jêssica - Togêthêr as Family

Ingrêdiênts

2 cups uncookêd spiral pasta
1 cup sour crêam
1 cup salsa
1 têaspoon cumin
1 têaspoon garlic powdêr
1 têaspoon onion powdêr
1 can (15 oz) corn (drainêd)
1 can (15 oz) black bêans (drainêd & rinsêd)
2 cups cookêd shrêddêd/chunkêd chickên
2 cups shrêddêd chêêsê

Instructions

1. Hêat ovên to 350 dêgrêês. Prêparê a 9x13 baking dish and spray with cooking spray. Sêt asidê.

2. Cook pasta according to packagê dirêctions. Don't forgêt to salt thê pasta watêr. I usê about 1 têaspoon salt.

3. Whilê pasta is cooking, combinê sour crêam, salsa, cumin, garlic powdêr, and onion powdêr in a largê mixing bowl.Fiêsta Chickên Cassêrolê

4. .......

5. ...................

6. Full Rêcipês ==> Get Full Instruction


Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips