Header Ads

Everything Bagel and Sausage CasseroleArê you looking for a nicê cassêrolê with uniquê flavors that is êasy to makê?  êvêrything Bagêl and Sausagê Cassêrolê has bold bagêl sêasonings, maplê sausagê and rich chêêsê to crêatê a mêmorablê brêakfast or bunch!

 Coursê Brêakfast, Main Coursê
 Cuisinê Amêrican
 Kêyword êvêrything Bagêl and Sausagê Cassêrolê
 Prêp Timê : 15 minutês
 Cook Timê  : 50 minutês
 Total Timê : 1 hour 5 minutês
 Sêrvings : 12 sêrvings

Ingrêdiênts

4 largê êvêrything bagêls cubêd
8 ouncês crêam chêêsê softênêd
8 ouncês Montêrêy Jack chêêsê shrêddêd
1 pound maplê flavorêd sausagê cookêd and crumblêd
2 cups hêavy whipping crêam
8 êggs
1/2 têaspoon frêshly ground pêppêr
1/2 têaspoon salt
2 tablêspoons chivês

Ths Imagê & Rêciês Adaptêd From ==> plowingthroughlife.com

Instructions

1. Cook and drain sausagê.  Cut bagêls into bitê-sizêd cubês.  Grêasê a 13 x 9-inch cassêrolê dish.

2. Cut crêam chêêsê into thin slicês and may a layêr of slicês across thê bottom of thê baking dish. 

3. Add a layêr of half of bagêl cubês, half of sausagê and half of shrêddêd chêêsê.  Rêpêat layêrs.

4. Whisk êggs.  Add salt, pêppêr and crêam; whisk again.  Pour êvênly ovêr thê top of thê cassêrolê.  Covêr with foil and rêfrigêratê ovêrnight.

5. Rêmovê cassêrolê from thê rêfrigêrator and prêhêat ovên to 350 dêgrêês F.  Bakê 45 minutês covêrêd with foil.  Rêmovê foil and bakê for an additional 10 - 15 minutê until thê cassêrolê is brownêd on top and sêt in thê cêntêr.
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips