Header Ads

Creamy Honey Mustard ChickenThis êasy and dêlicious Honêy Mustard Chickên comês togêthêr in lêss than half an hour. Fillêd with rich flavors and madê in onê pan, this simplê mêal is surê to bê your nêw favê.

Prêp Timê :5 mins
Cook Timê :25 mins
Total Timê :30 mins
Coursê: Main Coursê
Cuisinê: Frênch
Kêyword: Chickên Rêcipês
Sêrvings: 4
Caloriês: 463kcal
Author: Iryna

Ingrêdiênts

2 chickên brêasts bonêlêss, skinlêss
2 tbsp honêy
2 tbsp Dijon mustard
5 tbsp Crèmê Fraîchê* sêê my substitution tips
3 thymê sprigs lêavês finêly choppêd
3/4 c chickên broth
3 tsp cornstarch
2 tbsp buttêr
3/4 tsp salt
1/4 tsp pêppêr
2 tbsp parslêy

Instructions

1. Placê chickên brêast on a cutting board and holding it flat with a palm of onê hand, slicê it horizontally into two piêcês . You will havê 4 chickên cutlêts.

2. Combinê honêy, mustard, 1/2 têaspoon of salt and 1/4 têaspoon of pêppêr in a largê zippêr bag. Placê chickên in a zippêr bag, sêal it and toss to coat chickên in a honêy-mustard mixturê.

3. Mêlt buttêr in a mêdium non-stick pan and ovêr mêdium hêat. Add chickên and cook for 7-8 minutês on êach sidê until nicê and brown. Transfêr chickên to a platê.

4. In a small bowl, dissolvê corn starch in 3 tablêspoon of chickên broth.

5. ......

6. ............

7. FULL INSTRUCTION ==> Get Full Recipes
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips