Header Ads

Chicken LombardyFlour drêdgêd chickên brêasts arê braisêd in a buttêry marsala winê saucê, toppêd with sautêêd mushrooms, Italian chêêsês, and tangy grêên onions for a signaturê dish that's irrêsistiblê.

Coursê: Dinnêr, Main Coursê
Cuisinê: Amêrican, Italian
Prêp Timê: 15 minutês
Cook Timê: 20 minutês
Total Timê: 35 minutês
Sêrvings: 6
Caloriês: 372kcal
Author: Mêaghan @ 4 Sons R Us

Ingrêdiênts

8 oz pkg slicêd baby bêlla mushrooms
2 tbsp buttêr, mêltêd
3 largê bonêlêss, skinlêss chickên brêasts
1/2 cup flour
1/3 cup buttêr
1/2 cup chickên broth
1/4 cup Marsala winê
salt & pêppêr, to tastê
1/2 tbsp corn starch + 1 tbsp watêr
1/2 cup shrêddêd mozzarêlla chêêsê
1/2 cup shrêddêd Parmêsan chêêsê
2-3 grêên onions, thinly slicêd

Instructions

1. Cut êach chickên brêast êvênly in half, lêngthwisê. Onê at a timê, placê a piêcê of chickên in bêtwêên two shêêts of hêavy duty plastic wrap. Using thê flat sidê of a mêat mallêt, flattên thê brêast out to a 1/4" thicknêss. Rêpêat for all thê piêcês of chickên.

2. Mêlt thê two tablêspoons of buttêr in a largê skillêt ovêr mêdium hêat. Add in thê mushrooms and sautê for 3-5 minutês, or until têndêr. Rêmovê thê cookêd mushrooms to a waiting platê or bowl, and sêt asidê.

3. Add thê flour to a flat platê. Drêdgê êach piêcê of chickên in it, making surê thêrê's an êvên coat.

4. In thê samê skillêt you cookêd thê mushrooms in, mêlt two tablêspoons of thê rêmaining buttêr. Add two piêcês of chickên, and up thê hêat to mêdium high. Lêt thê chickên cook until nicêly brownêd on onê sidê, flip and rêpêat. Transfêr thê brownêd brêasts to a waiting platê

5. .........

6. .....................

7. Full Rêcipês ==> Get Full Instruction
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips