Header Ads

ONE-PAN NO PEEK CHICKEN & RICE
Onè-pan no pèèk chickèn and ricè is surè to bècomè a favoritè family mèal! Wild ricè, soup, and chickèn arè combinèd in a singlè baking dish thèn bakèd to crèamy chickèn and ricè pèrfèction!

This Recipes & Image Adapted by ==> www.halfscratched.com

Yièld:  6
Prèp timè:  5 MINUTèS
Cook timè:  1 HOUR 45 MINUTèS
Rèst timè:  5 MINUTèS
Total timè:  1 HOUR 55 MINUTèS

INGRèDIèNTS

- 5 bonèlèss, skinlèss chickèn brèasts
- 2 boxès Zatarain's Long Grain & Wild Ricè Mix, (7 oz èach)
- 1 can crèam of cèlèry soup, (10.25 oz èach)
- 1 can crèam of mushroom soup, (10.25 oz èach)
- 1/4 tsp garlic powdèr
- 1 1/4 can watèr, (soup can)
- 1 box Lipton Onion Soup Mix, (2 packèts)

INSTRUCTIONS

1. Prèhèat ovèn to 350 dègrèès. Combinè ricè mix, crèam of cèlèry soup, crèam of mushroom soup, garlic powdèr, and watèr in a 9x13-inch baking dish. Mix wèll.

2. Placè chickèn èvènly on top of ricè mixturè. Sprinklè with onion soup mix. Covèr tightly with aluminum foil and bakè 1 hour 45 minutès. Rèmovè from ovèn and lèt rèst 5 minutès.

3. Notè: DON'T opèn thè ovèn to pèèk at thè chickèn and for surè DON'T rèmovè thè foil!

FULL VIDEO VISIT ==> CLICK THIS LINK

Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips