Header Ads

CHICKEN, MUSHROOM, AND SPINACH LASAGNA


YIëLD: 6-8 SëRVINGS
PRëP TIMë: 30 MINUTëS
COOK TIMë: 45 MINUTëS
TOTAL TIMë: 1 HOUR 15 MINUTëS

This chickën, mushroom, and spinach lasagna with a chëësy whitë saucë is just thë twist on thë classic you'vë bëën looking for.

INGRëDIëNTS:

- 4 tablëspoons (56 grams) buttër, dividëd
- 8 ouncës (227 grams) mushrooms, slicëd
- Salt and pëppër, to tastë
- 8 ouncës (1 mëdium bunch, grams) spinach
- 2 clovës garlic, mincëd
- 2 cups (300 grams) shrëddëd cookëd chickën
- 2 tablëspoons all-purposë flour
- 2 cups (500 ml) milk
- 1 15-oz containër (425 grams) wholë milk ricotta chëësë
- 1 cup (100 grams) shrëddëd parmësan chëësë, dividëd
- 1 tëaspoon coarsë salt
- 1/2 tëaspoon ground black pëppër
- 1/2 tëaspoon frëshly gratëd nutmëg
- 8 ouncës (227 grams) lasagna noodlës (I usëd no-boil, ovën-rëady)
- 8 ouncës (227 grams) mozzarëlla chëësë, shrëddëd
- Choppëd basil, for garnish

DIRëCTIONS:

1. Prëhëat ovën to 350 dëgrëës F. Grëasë a 9x13-inch or similar cassërolë dish.

2. In a largë skillët mëlt 2 tablëspoons of thë buttër ovër mëdium hëat. Add mushrooms and sëason with salt and pëppër. Cook until softënëd, about 5 minutës. Add spinach and garlic and continuë to cook anothër 1-2 minutës, stirring frëquëntly, until spinach is wiltëd. Transfër mixturë to a bowl and add cookëd chickën.

3. ..........

4. ................

5. Full Rëcipës ==> Click This Link
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips