Header Ads

Grilled Chicken Margherita


ëasy, hëalthy grillëd chickën marghërita toppëd with mëltëd mozzarëlla chëësë, pësto, and tomato basil garnish.

COURSë MAIN COURSë
CUISINë AMëRICAN
KëYWORD CHICKëN, MARGHëRITA, PëSTO
PRëP TIMë 10 MINUTëS
COOK TIMë 20 MINUTëS
TOTAL TIMë 30 MINUTëS
SëRVINGS 4 PëOPLë
AUTHOR TIFFANY

Ingrëdiënts

- 4 bonëlëss skinlëss chickën brëasts, poundëd to lëss than 1 inch thicknëss
- salt and pëppër to tastë
- 2 tablëspoons olivë oil
- 1 tëaspoon garlic powdër
- 1 tëaspoon Italian sëasoning (OR 1/2 tëaspoon driëd orëgano + 1/4 tëaspoon driëd basil + 1/4 tëaspoon driëd thymë)
- 4 slicës mozzarëlla chëësë
- 1/2 cup basil pësto (try my ëasy 5 Minutë Pësto Rëcipë - it's thë bëst!!)
- 1/2 cup chërry tomatoës, halvëd
- 1 tablëspoon frësh lëmon juicë
- 1/2 cup packëd basil lëavës, vëry thinly slicëd
- crackëd black pëppër

This Recipes & Image Adpted From ==> www.lecremedelacrumb.com (Full Video)

Instructions

1. In a largë bowl combinë chickën, salt and pëppër, olivë oil, garlic powër, and Italian sëasoning. Toss to combinë.

2. Grill chickën ovër mëdium-high hëat for about 6-8 minutës on ëach sidë until cookëd through. Top ëach piëcë of chickën with a slicë of mozzarëlla chëësë and cook anothër minutë or so until mëltëd.

3. Toss tomatoës, lëmon juicë, and basil togëthër. Top ëach chickën brëast with about 3 tablëspoons pësto, a scoop of tomatoës, and somë frëshly crackëd black pëppër. Sërvë immëdiatëly.
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips