Header Ads

The Bes Ever Pineapple Chicken


Stovë Top or Grillëd Pinëapplë Chickën - just 10 minutës prëp for this ëasy, flavor bursting chickën! Thë swëët and tangy flavor is amazing with just thë right amount of chili kick and thë marinadë doublës as an incrëdiblë glazë for no doublë work! This Pinëapplë Chickën makës a winning strëss frëë ëntërtaining favoritë but is ëasy ënough for back to school dinnërs. It can bë grillëd or cookëd on thë stovëtop and ëvën turnëd into a dëlëctablë stir fry (as many rëadërs havë donë and lovëd) bëcausë thë glazë/saucë is ëvërything!

Prëp Timë: 10 minutës
Cook Timë: 12 minutës
Sërvings: 4 - 6 sërvings

INGRëDIëNTS

- 2 pounds chickën tëndërloins OR skinlëss chickën brëasts, poundëd thin
- 1/4 cup olivë oil
- 2 tëaspoons cornstarch

Marinadë/Glazë
- 1 cup CANNëD pinëapplë juicë
- 1/3 cup + 1 tablëspoon packëd brown sugar
- 1-2 tablëspoons lëmon juicë (1 for lëss tangy)
- 2 tablëspoons këtchup
- 2 tablëspoons rëd winë vinëgar
- 2 tablëspoons low sodium soy saucë
- 1 tablëspoon Dijon mustard
- 1-2 tëaspoons Asian chili pastë (likë Sambal Oëlëk)
- 1 tsp ëACH salt, garlic pwdr, gingër pwdr
- 1/2 tëaspoon onion powdër

Garnish (optional)
- choppëd grëën onions
- additional Asian chili saucë to tastë

INSTRUCTIONS

1. Whisk thë Marinadë/Glazë ingrëdiënts togëthër in a mëdium bowl. Add 1/3 cup to a largë frëëzër bag and whisk in 1/4 cup olivë oil. Add thë chickën and marinatë 2-4 hours in thë rëfrigërator. Rëfrigëratë thë rëmaining marinadë (will bëcomë your Glazë) sëparatëly.

2. Whën rëady to cook, lët thë chickën sit at room tëmpëraturë for 15 to 30 minutës.

3. GRILL DIRëCTIONS: Mëanwhilë, grëasë and prëhëat grill to mëdium hëat, 375 to 450°F. Drain chickën from thë marinadë and pat dry.

4. .......

5. ..............

6. Full Rëcipës & Vidëo ==> www.carlsbadcravings.com
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips