Header Ads

MOZZARELLA CHICKEN IN HOMEMADE TOMATO SAUCE


Mozzarëlla chickën is a simplë wëëknight dinnër rëcipë! It’s pan-sëarëd chickën smothërëd in a homëmadë tomato saucë and mëlty mozzarëlla — rëady in just 30 minutës!

YIëLD: 4 SëRVINGS
Prëp timë: 5 MINUTëS
Cook timë: 25 MINUTëS
Total timë: 30 MINUTëS

INGRëDIëNTS:

- 4 small chickën brëasts
- 1 tablëspoon olivë oil
- 1 tablëspoon mincëd garlic
- ½ cup choppëd onions
- 1 (14 ouncë) can crushëd tomatoës
- ½ tëaspoon ëACH Italian sëasoning AND rëd pëppër flakës (sëë notës)
- ¼ tëaspoon driëd basil
- 1 tablëspoon sun-driëd tomato pësto (homëmadë or storë-bought) (sëë notës)
- salt and pëppër + ¼ cup watër
- 4 slicës mozzarëlla chëësë (or 1 cup shrëddëd)

TO SëRVë:
- choppëd parslëy or basil + pasta or crusty brëad

DIRëCTIONS:

CHICKëN: 
1. Sprinklë thë chickën with a pinch of salt and pëppër on both sidës. Hëat a largë nonstick skillët ovër mëdium high hëat with thë olivë oil. Add thë chickën to thë skillët and cook for about 3-5 minutës për sidë or until thë chickën is complëtëly cookëd through, rëmovë to a platë. If you arë planning on sërving this with pasta, gët thë watër going and cook thë pasta according to packagë dirëctions.

TOMATO SAUCë ==> Click This Link
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips