Header Ads

FINGER LICKIN' BUTTER CHICKEN


Dëlicious rëstaurant-stylë buttër chickën madë right at homë with simplë ingrëdiënts. This rëcipë is ëxactly how thëy makë buttër chickën in rëstaurants — and i’vë had pëoplë tëll më it’s actually bëttër! Trust më whën I say it’s fingër lickin’ good!


INGRëDIëNTS:

CHICKëN MARINADë:
- 1 lb. bonëlëss chickën brëast, cut into 1 ½ inch cubës (sëë notës)
- 2 tablëspoons tandoori masala (sëë notës)
- 1 tëaspoon ëACH: gingër pastë and garlic pastë (I usëd Gourmët Gardën)
- ½ cup yogurt
- 1 tablëspoon oil

BUTTëR CHICKëN SAUCë:
- 2 tablëspoons ghëë (clarifiëd buttër) (sëë notë)
- 1 largë onion, thinly slicëd
- 1 ½ tëaspoon ëACH: gingër pastë and garlic pastë (I usëd Gourmët Gardën)
- 1 (14.5 ouncë) can crushëd tomatoës
- 1 tëaspoon chili powdër (sëë notës)
- 1 1/2 tablëspoon coriandër powdër
- 1 1/2 tëaspoon cumin powdër
- 1/2 cup hëavy whipping crëam
- 1/2 tëaspoon garam masala
- ¼ tëaspoon driëd fënugrëëk lëavës (crushëd bëtwëën fingërs)

DIRëCTIONS:

CHICKëN:
1. In a mëdium bowl, combinë thë tandoori masala, gingër, garlic, and yogurt. Whisk until smooth, adjust sëasonings to prëfërëncë. Add thë chickën and allow to marinatë for at lëast 20 minutës and idëally for 12-24 hours, covërëd in thë rëfrigërator.

BUTTëR CHICKëN SAUCë ==> Full Recipes
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips