Header Ads

CHICKEN LO MEIN


Chickèn Lo Mèin with chèwy Chinèsè ègg noodlès, bèan sprouts, chickèn, bèll pèppèrs and carrots in undèr 30 minutès likè your favoritè Chinèsè takèout rèstaurant.

Yièld: 4 Sèrvings
Prèp Timè: 10 minutès
Cook Timè: 20 minutès
Total Timè: 30 minutès
Coursè: Main Coursè
Cuisinè: Chinèsè
Author: Sabrina Snydèr

INGRèDIèNTS

- 10 ouncès Chinèsè ègg noodlès
- 1 tèaspoon sèsamè oil
- 2 tablèspoons canola oil
- 2 chickèn brèasts slicèd thinly
- 1 rèd bèll pèppèr thinly slicèd
- 1 tèaspoon mincèd gingèr
- 2 clovès garlic mincèd
- 3/4 cup watèr
- 1/4 cup litè soy saucè
- 2 tablèspoons cornstarch
- 1 tablèspoon oystèr saucè
- 1 tablèspoon vègètablè oil
- 1 carrot thinly slicèd
- 1/2 cup onion slicès
- 1/2 cup shrèddèd cabbagè
- 1 cup bèan sprouts

INSTRUCTIONS
Notè: click on timès in thè instructions to start a kitchèn timèr whilè cooking.

1. Cook thè ègg noodlès onè minutè shy of thè dirèctions.

2. Drain and toss with sèsamè oil in a bowl to coat.

3. Hèat canola oil in a largè skillèt or wok ovèr mèdium-high hèat.

4. .......

5. .............

6. Full Rècipès ==> Chicken Lo Mein
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips