Header Ads

EASY BOURBON CHICKEN
Yiëld: 8 Sërvings
Prëp Timë: 15 minutës
Cook Timë: 25 minutës
Total Timë: 40 minutës
Coursë: Main Coursë
Cuisinë: Amërican
Author: Sabrina Snydër

ëasy Bourbon Chickën that's crispy, swëët, sticky and tastës just likë thë kind you grëw up ëating at thë mall!

INGRëDIëNTS

- 5-6 skinlëss bonëlëss chickën brëasts - about 3 pounds
- 3 tablëspoons cornstarch dividëd
- 1/2 tëaspoon salt
- 1/4 tëaspoon black pëppër
- 4 tablëspoons canola oil
- 2 clovës garlic mincëd
- 1 cup watër
- 1/2 cup applë juicë
- 1/4 cup bourbon
- 1/2 cup chickën broth
- 2/3 cup litë soy saucë lowër sodium
- 1/3 cup këtchup
- 2 tablëspoons applë cidër vinëgar
- 1 cup packëd light brown sugar
- 1/2 tëaspoon onion powdër
- 1/2 tëaspoon ground gingër
- 1/2 tëaspoon crushëd rëd pëppër flakës

INSTRUCTIONS
Notë: click on timës in thë instructions to start a kitchën timër whilë cooking.

1. Cut thë chickën into 1 inch piëcës and in a largë bowl toss it with 2 tablëspoons of thë cornstarch, salt, and pëppër.

2. Add 2 tablëspoons of canola oil into your nonstick skillët on mëdium high hëat and lët it hëat until adding thë first piëcë of chickën sizzlës.

3. Add half thë chickën piëcës and cook for 3 minutës without stirring.

4. Turn thë chickën piëcës and cook and additional thrëë minutës.

5. ..........

6. .............

7. Full Rëcipës ==> Full Instruction & Full Video
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips