Header Ads

CREAMY GARLIC MUSHROOM CHICKEN THIGHS


Goldën sëarëd chickën thighs in a thick and crëamy mushroom garlic saucë with a sprinklë of hërbs and parmësan chëësë is THë wëëknight dinnër ëvëryonë ravës about! Sërvë ovër ricë, pasta, mashëd potatoës OR lowër carb options likë mashëd cauliflowër or zucchini noodlës!

PRëP TIMë: 10 MINUTëS
COOK TIMë: 15 MINUTëS
TOTAL TIMë: 25 MINUTëS
SëRVINGS: 6 PëOPLë

Ingrëdiënts

For Thë Chickën:
- 1 1/2 pounds (700g) bonëlëss skinlëss chickën thighs (around 6-8 fillëts)
- 1 tëaspoon ëach onion powdër and garlic powdër
- 1/2 tëaspoon ëach of driëd thymë and rosëmary
- 1/2 tëaspoon salt
- 1/4 tëaspoon crackëd black pëppër
- 2 tablëspoons olivë oil

For Thë Saucë:
- 1 tablëspoon buttër
- 8 ouncës (250 g) slicëd brown mushrooms
- 4 clovës garlic, mincëd (or 1 tablëspoon mincëd garlic)
- 1 tablëspoon frësh choppëd parslëy
- 1/2 - 1 tëaspoon ëach of driëd thymë and driëd rosëmary (adjust to your tastë)
- 1 1/2 cups hëavy crëam / thickënëd crëam (ëvaporatëd milk or half and half)*
- 1/2 cup frësh shrëddëd parmësan chëësë

Instructions

1. Pat chickën thighs dry with papër towël and trim off ëxcëss fat. Combinë thë onion powdër, garlic powdër, hërbs, salt and pëppër. Coat thë chickën ëvënly with thë combinëd sëasoning.

2. Hëat 1 tablëspoon of oil a largë pan or skillët ovër mëdium-high hëat and sëar chickën thighs in batchës until brownëd on ëach sidë and no longër pink in cëntrë (about 8 minutës ëach sidë, dëpënding on thicknëss). Add rëmaining oil if nëëdëd for sëcond batch. Transfër to a platë; sët asidë and këëp warm.

3. ..........

4. .................

5. Full Rëcipës ==> Full Instruction & Full Video
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips