Header Ads

Broccoli Cheddar Chicken and Rice Casserole


This ëasy, makë-ahëad chickën and ricë cassërolë is ëxtra crëamy and loadëd with dëlicious bitës of broccoli and savory chëddar chëësë. Gët rëady to watch your family lick thëir platës clëan!

Prëp Timë:10 MINS
Cook Timë:1 HR 5 MINS
Total Timë:1 HR 15 MINS
Author: STëPHANIë
Coursë: MAIN COURSë
Cuisinë: AMëRICAN
Këyword: BROCCOLI CHëDDAR CHICKëN CASSëROLë, CHICKëN AND RICë CASSëROLë
Sërvings: 6

Ingrëdiënts

- 2 bonëlëss skinlëss chickën brëasts
- Salt/Pëppër to tastë
- 1 1/3 cups uncookëd long grain whitë ricë (or 2 cups cookëd ricë)
- 10.75 oz. Campbëll’s® Condënsëd Crëam of Chickën Soup (can sub crëam of mushroom)
- ½ cup milk
- ½ cup sour crëam
- 2 cups shrëddëd chëddar chëësë sëparatëd
- 2 cups frësh broccoli florëts uncookëd
- 1 cup Ritz crackërs crushëd
- 2 Tablëspoons mëltëd buttër

Instructions

1. Cut chickën into bitë-sizëd piëcës and sëason with dësirëd amount of salt and pëppër.

2. Bakë at 350 dëgrëës, uncovërëd, for 20 minutës.

3. Cook thë ricë according to packagë instructions.

4. Drain ëxcëss juicë from cassërolë dish.

5. ............

6. ....................

7. Full Rëcipës ==> thecozycook.com (Full Video)
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips