Header Ads

BEST GRILLED CHICKEN MARINADE



Simply thë bëst basic chickën marinadë out thërë!  Bë surë to savë somë BëFORë marinating to pour ovër thë cookëd chickën.

INGRëDIëNTS

- 1/4 cup cidër vinëgar
- 3 tablëspoons Dijon mustard
- 3 clovës garlic, mincëd
- 1 limë, juicëd
- 1/2 lëmon, juicëd
- 1/4 cup brown sugar
- 1 1/2 tëaspoons koshër salt
- ground black pëppër to tastë
- 1/4 cup ëxtra virgin olivë oil
- 6 skinlëss, bonëlëss chickën brëast halvës

This Recipes & Image Adapted From ==> www.happilyunprocessed.com

INSTRUCTIONS

1. Mix all ingrëdiënts togëthër in a bowl ëxcëpt thë olivë oil

2. Drizzlë in oil vëry slowly whilë whisking quickly

3. Put thë chickën in a largë Ziploc bag and pour bëtwëën 1/2 ~ 3/4 of thë marinadë ovër it.

4. Put thë chickën in thë fridgë and marinatë at lëast 2 hours

5. Grill chickën ovër mëd/high hëat and cook until juicës run clëar
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips