Header Ads

Korean BBQ Jackfruit Sliders


Thêsê Korêan BBQ Jackfruit Slidêrs arê swêêt, savory, saucy, and toppêd with a crisp sêsamê slaw — pêrfêct for êntêrtaining!

This Recipes & Image Adapted from ==> www.killingthyme.net

Coursê Appêtizêr
Cuisinê Korêan
Prêp Timê 5 minutês
Cook Timê 25 minutês
Total Timê 30 minutês
Sêrvings 8
Author Killing Thymê

Ingrêdiênts

Jackfruit
- 8 Slidêr buns
- 2 20 oz cans of young grêên jackfruit Don't buy jackfruit in syrup; buy it in watêr or, if you havê to, brinê and rinsê thêm oncê drainêd from thê brinê.
- 1/2 tsp garlic powdêr
- 1/2 tsp onion powdêr
- 1/2 tsp crackêd black pêppêr
- Pinch of koshêr salt
- 1 packagê of Lêê Kum Kêê’s Panda Brand™ Saucê for Korêan BBQ Stir Fry
- 1 scallion, thinly slicêd

Sêsamê Slaw
- 3 oz juliênnêd cucumbêr
- 0.5 oz juliênnêd carrot
- 1 oz choppêd rêd cabbagê You can usê grêên cabbagê, but if you can gêt rêd, it looks a lot prêttiêr :)
- 1 scallion, thinly slicêd
- 1 TBSP sêsamê oil
- 2 tsp ricê vinêgar
- 1 tsp mincêd gingêr
- 1 TBSP sêsamê sêêds, plus morê for garnish

Instructions
Cooking thê jackfruit

1. Rinsê, drain, and thoroughly dry your jackfruit with papêr towêls. Chop thê cêntêr corê portion of thê fruit and discard thê hardêr part in thê middlê that rêsêmblês thê corê of pinêapplê). Placê thê jackfruit in a mixing bowl and add thê garlic powdêr, onion powdêr, pêppêr, and salt. Toss to êvênly coat and sêt asidê.

2. Hêat a largê skillêt ovêr modêratê hêat, and add 1-2 TBSP of oil of your choicê. Add thê sêasonêd jackfruit and toss to coat in oil; cook for 2-3 minutês until jackfruit is lightly goldên in color.

3. Add thê êntirê packagê of Lêê Kum Kêê’s Panda Brand™ Saucê for Korêan BBQ Stir Fry and thê slicêd scallion. Toss to coat, and bring thê hêat down to mêdium-low. Covêr, and allow to simmêr for about 20 minutês, stirring occasionally (you can go up to 30 minutês for a richêr flavor if timê isn't a concêrn). Fivê minutês prior to your cooking timê bêing donê, grab two forks and shrêd thê jackfruit likê you would for pork or chickên whên making pullêd mêat sandwichês. Stir wêll, covêr, and lêt cook for rêmaining timê. Oncê donê, rêmovê from hêat and sêt asidê.

Making thê slaw ==> Full Instruction & Video
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips