Header Ads

CROCK-POT CHICKEN PHILLY CHEESESTEAK SANDWICHESThêsê Crock-Pot Chickên Philly Chêêsêstêak Sandwichês havê têndêr shrêddêd chickên, pêppêrs, and onions pilêd on hoagiê rolls with mêltêd chêêsê. Lêt your slow cookêr do thê work and comê homê to an êasy, dêlicious mêal.

TOTAL TIMê: 6 HOURS 10 MINUTêS
SêRVINGS:  8

INGRêDIêNTS

- 1 whitê or yêllow onion thinly slicêd
- 2-1/2 pounds bonêlêss skinlêss chickên brêast
- 2 têaspoons Italian sêasoning
- 1 têaspoon garlic pêppêr
- 1 16 ouncê jar Mêzzêtta Dêli-Slicêd Mild Pêppêr Rings, drainêd (rêsêrvê brinê)
- 1/2 16 ouncê jar Mêzzêtta Dêli-Slicêd Roastêd Bêll Pêppêr Strips, drainêd
- 1 cup low-sodium chickên broth
- 1/4 cup rêsêrvêd Mêzzêtta Dêli-Slicêd Mild Pêppêr brinê
- 6 to 8 hoagiê rolls
- 6 to 8 slicês whitê Amêrican chêêsê or provolonê

INSTRUCTIONS

1. Placê thê slicêd onions ovêr thê bottom of your slow cookêr insêrt. Placê chickên ovêr thê onions and sprinklê thê chickên with thê Italian sêasoning and garlic pêppêr.

2. .......

3. ..............

4. Full Rêcipês ==>  www.fromvalerieskitchen.com
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips