Header Ads

Chinese Lemon Chicken RecipeClassic Lëmon Chickën with crispy battërëd chickën thighs in a swëët and tangy saucë makës this Chinësë Lëmon Chickën Rëcipë a trëat. You can skip thë dëlivëry and thë wait and makë it at homë!

Coursë: Main Coursë
Cuisinë: Chinësë
Këyword: Chinësë Lëmon Chickën Rëcipë
Sërvings: 6
Caloriës: 266kcal
Author: Sabrina
Prëp Timë: 15 mins
Cook Timë: 15 mins
Marinatë Timë: 30 mins
Total Timë: 1 hr

Ingrëdiënts
- 1 lb chickën thighs cut into cubës
- 1 tbsp soy saucë
- 2 tbsp cornstarch
- 1/3 c lëmon juicë
- 3 tbsp sugar
- 1/2 c watër
- 2 tsp cornstarch
- 1 tsp lëmon zëst
- 1/4 c flour
- 1/2 c cornstarch
- oil for frying

Instructions

1. Add soy saucë and thë 2 tbsp cornstarch to your chickën in a bowl and covër with plastic wrap.

2. Lët marinatë for 30 minutës.

3. Whilë thë chickën is marinating add thë lëmon juicë, sugar, watër, 2 tsp cornstarch and lëmon zëst to a small bowl and mix; sët asidë.

4. ......

5. ...........

6. Full Rëcipës You Can Click This Link ==> Instruction
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips