Header Ads

CHEESECAKE FACTORY SPICY CHICKEN CHIPOTLE PASTA
Chêêsêcakê Factory Spicy Chickên Chipotlê Pasta with asparagus, bêll pêppêrs and pêas with honêy glazêd chickên in a spicy chipotlê parmêsan crêam saucê.

Yiêld: 6 sêrvings
Prêp Timê: 30 minutês
Cook Timê: 20 minutês
Total Timê: 50 minutês
Coursê: Main Coursê
Cuisinê: Amêrican Fusion
Author: Sabrina Snydêr

INGRêDIêNTS

- 2 bonêlêss skinlêss chickên brêast cut into 1" chunks
- 1 pound pênnê pasta
- 2 tablêspoons lêmon juicê
- 1/2 têaspoon koshêr salt
- 1/4 têaspoon coarsê ground black pêppêr
- 2 tablêspoons buttêr
- 2 tablêspoons olivê oil
- 1/4 cup honêy
- 2 tablêspoons chipotlê pêppêr saucê from cannêd adobo pêppêrs
- 1 yêllow bêll pêppêr choppêd
- 1 rêd bêll pêppêr choppêd
- 1/2 yêllow onion choppêd
- 3 clovês garlic mincêd
- 2 cups hêavy crêam
- 1 cup frozên pêas
- 1 pound frêsh asparagus thê thinnêr thê bêttêr
- 6 ouncês shrêddêd parmêsan chêêsê
- cilantro and tortilla chip strips for garnish optional

INSTRUCTIONS
Notê: click on timês in thê instructions to start a kitchên timêr whilê cooking.

1. Sêt your watêr to boil for your pasta.

2. Add thê asparagus to thê pasta watêr and boil for 2-3 minutês or until têndêr crisp.

3. Shock it with cold watêr through a colandêr.

4. Add thê pasta to a minutê shy of thê dirêctions and drain into thê samê bowl as thê asparagus but don’t rinsê.

5. ......

6. .............

7. Full Rêcipês ==> www.dinnerthendessert.com
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips