Header Ads

BEST GRILLED CHICKEN MARINADE


Simply thê bêst basic chickên marinadê out thêrê!  Bê surê to savê somê BêFORê marinating to pour ovêr thê cookêd chickên.

This Recipes & Image Adapted from ==> www.happilyunprocessed.com

INGRêDIêNTS

- 1/4 cup cidêr vinêgar
- 3 tablêspoons Dijon mustard
- 3 clovês garlic, mincêd
- 1 limê, juicêd
- 1/2 lêmon, juicêd
- 1/4 cup brown sugar
- 1 1/2 têaspoons koshêr salt
- ground black pêppêr to tastê
- 1/4 cup êxtra virgin olivê oil
- 6 skinlêss, bonêlêss chickên brêast halvês

INSTRUCTIONS

1. Mix all ingrêdiênts togêthêr in a bowl êxcêpt thê olivê oil

2. Drizzlê in oil vêry slowly whilê whisking quickly

3. Put thê chickên in a largê Ziploc bag and pour bêtwêên 1/2 ~ 3/4 of thê marinadê ovêr it.

4. Put thê chickên in thê fridgê and marinatê at lêast 2 hours

5. Grill chickên ovêr mêd/high hêat and cook until juicês run clêar
Be Healthy Be Happy
Cooking Tips - How To Make Delicious Food. Powered by Blogger.
Healthy Lifestyle | Cooking Recipes - How Delicious Tips